Wie zijn wij?   Plattegrond Malben   Contact met Malben    Zoeken in Malben    Recepten   

Zacharia 8:23
Zo zegt Hashem van de legerscharen: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

tzedakah


Jeela

Jeela

plaatje

Zaterdag 14 januari 2017.
Lezen Wajechi: Genesis 47:28-50:26
Sabbat Psalm 41.
Profetenlezing, 1 Koningen 2:1-12.
Zie hiervoor ook de artikelen hiernaast!

Malbenhoekje van Jaïr

Vergeet niet zijn Malbenhoekje over de parasja
van deze week!

 1. Genesis
 2. Exodus
 3. Leviticus
 4. Numeri
 5. Deuteronomium

tevet

Psalmrooster
voor de maand Tevet.
Voor een Hebreeuwse Kalender zie hier.
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari

Een enkele toelichting op verzen uit de Psalmen.

Index met afzonderlijke Psalmen

Hitbodedut
Het gebed is het machtigste wapen op aarde

Fossiel
Een versteende plant
of een versteend dier
en soms een mens
waarvan het hart ontnomen is

Omheining
Wetten, wetten en nog eens wetten
maar wie zou er anders op letten
dat zonder al die wetten, een
gapende afgrond ons zal bezetten

Messias
Daar gaat hij
maar niemand die hem ziet
alleen een kleine jongen
rent en grijpt zijn hand,
Messias, mag ik met je mee

Puntigheden door Jael

Zie ook haar Versregels 1998 en andere puntigheden
B"H

Prikbord

Wie was Shem
In de Tora wordt Shem als zoon van Noach het eerst genoemd. Volgens de Joodse traditie was Shem echter de jongste zoon van Noach. Hij was de voorouder van Abraham. Hij was een profeet en priester. Melchizedek de koning van Salem, die in Genesis 14:18-20 wordt genoemd, is Shem. Shem had een school (bet ha midrash) samen met Eber, waar Tora werd gestudeerd - o.a. waren Abraham en Jacob hun leerlingen - en ook hadden zij een "bet din" - rechtbank, waar recht werd gesproken op basis van de Noachitische wetten.

Parasja van de week
Elke vrijdag wordt deze index vernieuwd met informatie over de parasja van de week. Welke parasja dit is vindt u in de linker kolom.
Orthodoxe joden lezen door het jaar heen elke week een gedeelte van de Tora. Dit noemt men een parasja. De vijf boeken van Mozes zijn in 54 parasja’s verdeeld. Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasja's. Op het feest van Simchat Thora (de Vreugde van de Leer) leest men het laatste deel van Devariem (Deuteronomium) en het eerste van Beresjiet (Genesis). Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Tora(studie) eeuwigdurend is. Voor een overzicht van de parasja's voor het joodse jaar 5777 (2016/2017) zie hier.


Indeling van de Tora
Wie verdeelde de Tora in wekelijkse lezingen, hoofdstukken en verzen?
Zie hier voor het antwoord.

Dagelijks te lezen psalmen
Misschien is het iets voor u om, gerelateerd aan de Joodse kalender, elke 29 of 30 dagen het hele Psalmboek uit te lezen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een rooster opgenomen in de linker kolom van deze indexpagina. Wanneer u daarbij op de te lezen Psalmen klikt krijgt u een pagina met, daarin opgenomen, alle Psalmen die gelezen moeten worden.

Wat is Nieuw
Nieuwe artikelen en aanpassingen op Malben

Wajechi in een notendop

Genesis 47:28 - 50:26

wajechi

Nadat Jacob zeventien jaar in Egypte heeft gewoond , voelt hij zijn einde naderen. Hij roept Jozef aan zijn zijde en vraagt ​​hem te beloven dat hij hem zal begraven in het land Kanaän, waar Abraham en Izaäk zijn begraven. Jacob zegent dan de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, dat zij elk vader van een stam mogen worden, net als de zonen van Jakob.

Jacob roept vervolgens al zijn zonen aan zijn zijde en zegent elk. Hij vertelt elke zoon wat zijn rol zal zijn als één van de stammen van Israël. Zo zegt hij dat de stam van Juda koningen zal voortbrengen, en Dan zal rechters voortbrengen. Naftali zal snel als een hert zijn en Benjamin fel als een wolf.

Toen Jakob gereed was zegende hij zijn kinderen, en stierf. Hij werd 147 jaar. Jozef huilt en rouwt om zijn vader evenals zijn broers en alle mensen van het land Egypte. Ze rouwen over Jakob omdat hij een rechtvaardig mens was die veel zegen bracht naar het land. Jozef houdt zijn belofte aan zijn vader en brengt hem naar het land Kanaän en begraaft hem in de grot van Machpela in de stad Hebron.

De zonen van Jakob zijn bang dat nu Jakob niet meer leeft, Jozef wraak op hen zal nemen door ze als slaaf te verkopen. Maar Jozef troost hen en vertelt hen dat hij niet van plan is om iets tegen zijn broers te ondernemen. Jozef sterft op de leeftijd van 110 jaar. Voor hij overlijdt, geeft hij een boodschap aan het volk van Israël, en vertelt hen dat "God hen zeker zal herinneren en hen zal brengen naar het land waarvan hij zwoer aan Abraham, Izaäk en Jakob." Hij vraagt ​​dan zijn lichaam uit Egypte met hen mee te nemen.

Het lichaam van Jozef is nog niet in het land Kanaän begraven. (De Egyptenaren stonden dit niet toe.) Met deze parasja besluiten wij het eerste boek van de Tora, het boek Bereishit.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayechi-Roundup

Parasja Wajechi, Genesis 47:28-50:26

Profetenlezing, 1 Koningen 2:1-12

Wij zijn bij de twaalfde en daarbij ook de laatste parasja van Choemasj Beresjit, het boek Genesis, aangeland. Het is een parasja waarin wij afscheid nemen van de aartsvaders en van Jozef en zijn broers in het land Egypte. Hier in het land Egypte, een plaats van duisternis, heeft Jacob zijn beste jaren geleefd. Hoe is het mogelijk om een goed leven te leiden in de duisternis? Jacob had immers Juda vooruit gestuurd om een leerhuis op te zetten in het toegewezen land Gosjen. De Tora is licht en leven. De laatste zeventien jaar van het leven van Jacob waren vol Tora en dat deed de duisternis verdrijven. Het licht dat namelijk op een donkere plek schijnt, valt het beste waar te nemen.

De dagen van Jacobs sterven naderen en hij laat zijn zoon Jozef roepen. Jacob wilde Jozef laten zweren om hem in de spelonk van Machpela bij zijn voorvaderen te begraven. Jozef als onderkoning had de positie om dit ten uitvoer te brengen. En Jozef zwoer. "Ook al laat ik je de moeite doen om mij bij mijn voorvaderen te begraven en zou je in je hart afvragen waarom ik zelf niet de moeite heb genomen om je moeder Rachel die vlakbij Bethlechem was gestorven om haar in de spelonk van Machpela te begraven. Daar in Efrata zou zij ter hulpe zijn voor alle ballingen die Nebuzardan met zich mee zou nemen en onderweg Efrata passeren. Rachel zou zich hier uit haar graf vertonen en wenen en om erbarmen voor hen smeken zoals gezegd wordt in Jeremia 31:14. En de Heilige, gezegend is Zijn Naam, antwoordde haar dat haar werk beloond wordt.... en dat de kinderen weer terug naar de grenzen zullen keren, Jeremia 31:15,16." Aldus uit het commentaar van Rasji op Genesis 48:7.

Na al deze dingen werd Jozef meegedeeld, waarschijnlijk door Efrajim, die gewoon was bij zijn grootvader Jacob Tora te leren, dat zijn vader ziek was. Jozef nam zijn beide zonen met zich mee. Menasje en Efrajim zijn voor Jacob als Reuven en Sjimon. Toen Jacob Menasje en Efrajim waarnam vroeg hij: “Wie zijn dezen?”. Jacob wilde hen zegenen maar de manifestatie van HaSjem had zich verwijderd omdat in de toekomst Jerobeam en Achab uit Efrajim zouden voortkomen en Jehu en zijn zonen uit Menasje. Jacob begreep niet hoe zulke slechte zonen uit hen konden voortkomen. Jozef antwoordde daarop dat Menasje en Efrajim zijn zonen zijn en dat maakte Jacob rustig. Ook al zullen er in het nageslacht slechte mensen voortkomen zij blijven mijn zonen. Een bekende uitspraak in de joodse traditie is dat 'ook al heeft een jood gezondigd, hij is en blijft een jood'. Er bestaat altijd de mogelijkheid om weer opnieuw te beginnen.

Vervolgens zegende Jacob de zonen van Jozef. De jongste zoon Efrajim ging aan zijn broer Menasje vooraf omdat Efrajim groter dan Menasje zou worden. Jacob wist wel dat Menasje de oudste zoon was en dat de rechter Gideon uit hem zou voortkomen en dat HaSjem via hem een wonder zal verrichten. Maar uit Efrajim zou Jozua voortkomen die het land Israel zou veroveren en de Tora in het land Israel zou onderwijzen. De hele wereld zou namelijk gevuld worden wanneer zijn roem en zijn naam verspreid zouden worden wanneer hij de zon in Gibeon en de maan in het dal van Ajalon zou laten staan, Jozua 10. Zoals je je wel kunt voorstellen had het stilstaan van de tijd invloed op de hele wereld.

Wanneer iemand zijn zonen wil zegenen dan zal hij hem deze zegen meegeven: Dat HaSjem hem als Efrajim en als Menasje zal maken. De zegen van Menasje en Efrajim is de zegen voor de zonen die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Waarom Menasje en Efrajim en niet de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Wel, het joodse volk bevond zich toen in Egypte, in een vreemd land, een land van beperkingen en niet in het land Kanaän zoals de drie aartsvaders. De zonen van Jozef waren in het buitenland geboren en opgegroeid en volgden het pad van de aartsvaders ook in de wereld waar slechte invloeden heersten. Het joodse volk bevindt zich tot op de dag van vandaag in den vreemde, ook diegenen van het joodse volk die in het land Israel wonen. Zolang de derde Tempel nog niet bestaat bevindt het joodse volk zich in ballingschap. Jacob plaatste in zijn zegen de jongste zoon van Jozef voorop. Het is niet voldoende om de traditie ook in ballingschap te bewaren, dit geeft de naam Menasje aan. Je moet namelijk ook groeien en voorspoed hebben. Dat geeft de naam Efrajim aan.

Dat de engel die mij uit alle noden verlost heeft, deze jongelingen mag zegenen, en dat in hun mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac, genoemd zullen worden en dat zij zich talrijk mogen vermenigvuldigen als vissen, midden in het land. Genesis 48:16. Dit vers wordt dagelijks in het gebed voor het slapen gaan gelezen.

Alle aartsvaders en de twaalf stammen waren rechtvaardigen. Rechtvaardigheid is niet alleen het perfect naleven van de Tora, maar houdt ook het corrigeren van hetgeen niet perfect is in. Jozef is de enige in de Tora die de titel tsaddieq, de rechtvaardige mee heeft gekregen.

In Genesis 49:1 riep Jacob zijn zonen bijeen om te vertellen hetgeen er in het laatste der dagen zal geschieden. Jacob wilde het Einde openbaren maar de manifestatie van HaSjem verwijderde zich en daarom begon Jacob andere dingen te zeggen. Hij profeteerde niet het Einde, maar hij profeteerde dingen die later in de geschiedenis met de stammen zouden geschieden.

Jacob gaf iedere zoon een passende zegen mee. Elke stam had zijn unieke weg en unieke karaktertrekken, die ontwikkeld en of gecorrigeerd dienden te worden. Zo kregen de eerste drie zonen Reuben, Sjimon en Levi een terechtwijzing als zegen mee. Juda, de vierde zoon deinsde terug en was bevreesd voor een terechtwijzing over hetgeen hem met Tamar was overkomen. Maar Jacob beduidde hem juist dichter bij te komen en zei tegen Juda dat hij niet zoals zijn broers is.

Juda is de stam van het koningschap. Uit Juda komen de koningen voort, vanaf koning David tot aan de komst van Sjilo dat is de Koning Mesjiach en hem behoort het koninkrijk toe. In de Midrasj Aggada staat dat Sjilo ook als Sjai Lo kan worden gelezen. Dat betekent dan 'een geschenk voor hem', zoals dit ook in Psalm 76:12b staat: 'Zij zullen hem een geschenk brengen die gevreesd wordt. Het land van Juda is rijk gezegend met wijn en ook met melk vanwege het goede grasland voor de kudden.

Jissaschar kreeg de zegen mee om veel Tora te leren en Zevulun zal ver weg zeilen en veel geld verdienen om hiermee de stam Jissaschar, die Tora leert, te onderhouden. In de zegen van Jissaschar wordt Jissaschar vergeleken met een ezel. Een ezel draagt zijn last, zijn juk dag en nacht en rust niet. Zo nam ook de stam van Jissaschar het juk van de Tora op zich. Zij onderwezen heel het volk Israel Tora en zij namen ook de besluiten.

Het laatste deel van de zegen van Dan wijst vooruit naar Sjimsjon, Simson die uit Dan zal voortkomen en het volk Israel van de Filistijnen zou verlossen. Genesis 49:18 wijst naar het uitsteken van de ogen van Sjimsjon en dat HaSjem hem nogmaals kracht zou geven. Zo vonden er meer Filistijnen de dood bij de eigen dood van Sjimsjon dan hij tijdens zijn hele leven had gedood. Richteren 16.

Bij Gad verwijst het laatste deel van de zegen naar de mannen die ongeschonden en volkomen in getal naar hun deel aan de andere kant van de rivier de Jordaan terugkeren nadat zij samen met de andere stammen onder leiding van Jozua het land Kanaän hebben veroverd.

Het land van Asjer is vol met (olijf) olie zodat hij zelfs zijn voeten in de olie kan baden zoals dit in de zegen van Mozes aan Asjer in Deuteronomium 33:24 voorkomt.

Naftali is als een snelvoetig hert. Ook de vruchten die in de vallei van Ginosar groeien, dat zich in het gebied van Naftali bevindt, rijpen zeer snel. Er wordt hier ook over de oorlog van Sisera geprofeteerd, de oorlog waarin tienduizend mannen uit de stam Naftali aan deel namen en snel handelden. Richteren 4.

Jozef die gescheiden was van zijn broers, was zeer voorzichtig in zijn respecteren van zijn broers. Niet alleen nam hij geen wraak, hij deed zelfs zijn uiterste best om zijn broers in geen enkel opzicht in hun eer te schaden.

Benjamin wordt met een wolf vergeleken. Een wolf grist zijn prooi en dat is ook wat de stam van Benjamin deed in de kwestie van de bijvrouw op de heuvel in Richteren 21. Ook wordt hier over koning Saul, die uit de stam Benjamin komt, geprofeteerd. Hij zal de vijanden overwinnen, zie ook 1 Samuel 14. Nog later in de geschiedenis zullen Mordechai en Esther, die tot de stam Benjamin behoren de buit van Haman verdelen. Esther 8:7.

plaatjeplaatje

Nadat Jacob zijn twaalf zonen gezegend heeft, deelde hij hen mee dat hij aan zijn vaderen wordt toegevoegd en beval hen om hem in de spelonk van Machpela te begraven. Vervolgens legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en stierf. Jacob werd 147 jaar. Met het sterven van Jacob hield ook de zegen van Jacob voor het land Egypte op te bestaan. Na zeventig dagen van rouw - veertig dagen van het balsemen en dertig dagen van de rouw - ontving Jozef toestemming van Farao om Egypte te verlaten en zijn vader in het land Kanaän te begraven. Onderweg naar Kanaän voegden zich ook andere volken toe en was het een grote menigte die Jacob in de spelonk van Machpela kwam begraven.

Daarna keerden Jozef en zijn broers en alle anderen weer terug naar Egypte. Ook na de dood van Jacob bleef Jozef zijn broers goed behandelen. En Jozef stierf 110 jaar oud en zij legden hem in de kist in Egypte: in de Nijl.

Wanneer er op sjabbat in de synagoge de laatste parasja van een choemasj wordt uitgelezen, dan wordt er chazaq, chazaq wenitchazaq uitgesproken. Wees sterk, wees sterk en wees versterkt. Dat versterkt ons in het leren van de Tora, in het uitvoeren van de mitswot, in het dienen van HaSjem en om het licht van de Tora uit te dragen. Het beeindigen van een choemasj met chazaq, chazaq wenitchazaq geeft ons ook kracht om verder te kunnen gaan met de volgende choemasj. De volgende choemasj is Choemasj Sjmot, het tweede boek van Mozes: Exodus. In Exodus begint de slavernij die tenslotte uitmondt in het ontvangen van de Tora op de berg Sinai, in de woestijn. Er is heel wat kracht voor nodig om deze lange slavernij van 210 jaar in Egypte te doorstaan. Deze kracht krijgen wij uit de choemasj Beresjit, van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. De daden van de aartsvaders zijn een teken voor hun zonen, hun nakomelingen. Wij hoeven dus niet te wanhopen in tijden van nood, wij hebben de krachten al ontvangen om de noden van onze tijd te kunnen doorstaan.

Hiermee hebben wij Choemasj Beresjit, Genesis, afgesloten. In de joodse traditie is het de gewoonte om de afsluiting van een geleerd deel, een Talmoedtractaat en in ons geval een choemasj op een feestelijke wijze te beëindigen. Wij hebben ruim een jaar de moeite genomen om de eerste choemasj Beresjit door te nemen en deze prestatie mag best gevierd worden met een lekkere maaltijd en een glas wijn erbij. Bij de feestelijke afsluiting worden de laatste passages van choemasj Beresjit gelezen en het begin van de volgende choemasj, Exodus 1:1-18.

Diegenen die hun kennis over choemasj Beresjit willen toetsen, kunnen gebruik maken van de volgende vragen. Voel je vrij om je eigen vragen toe te voegen. Voor de puzzelaars is er een woordzoeker aanwezig.

Nog enkele gegevens over choemasj Beresjit. Choemasj Beresjit is onderverdeeld in 12 porties, 50 hoofdstukken en heeft een totaal van 1534 verzen. Choemasj Beresjit omspant een periode van 2300 jaar.

Wij hopen elkaar in de september editie van de nieuwsbrief weer te treffen met parasjat Sjmot, Exodus 1:1-6:1. De bijbehorende profetenlezing komt uit Jesaja 27:6- 13, 28:1-13, 29:22 en 23.

Jael

Gebruikte literatuur: Het commentaar van Rasji; De gesprekken van de Lubawitcher Rabbi over de wekelijkse portie en de Chabad.org videoles van rabbijn Aaron Raskin over parajat Wajechi.

Vragen over de parasja's

Parasjat Beresjit, Genesis 1:1-6:8
 1. Welke twee zonden komen in deze parasja voor en wie heeft de overtreding begaan?
 2. Hoe oud is Enos geworden?
Parasjat Noach, Genesis 6:9-11:32
 1. Hoelang bevonden Noach en zijn familie zich in de ark?
 2. Waar kwam het licht in de ark vandaan?
 3. Wie waren de zonen van Noach?
Parasjat Lech Lecha, Genesis 12:1-17:27
 1. Wat is het traject dat Avraham Avinoe heeft afgelegd?
 2. Hoeveel zonen had Avraham, en noem hun namen?
Parasjat Wajera, Genesis 18:1– 22:24
 1. Hoe oud was Avraham bij zijn besnijdenis?
 2. Waar vond de binding van Isaac plaats?
 3. Hoeveel testen/beproevingen heeft Avraham ondergaan, en noem hier enkele van?
Parasjat Chajje Sara, Genesis 23:1-25:18
 1. Wat was het bedrag dat Avraham voor de spelonk van Machpela heeft betaald?
 2. Hoe oud is Sara geworden?
Parasjat Toldot, Genesis 25:19-28:9
 1. Hoe oud was Isaac bij de geboorte van Esav en Jacob?
 2. Wie heeft de zegen van de eerstgeborene ontvangen en wat was de inhoud van de zegen?
Parasjat Wajetse, Genesis 28:10-32:3
 1. Met wie trouwde Jacob in Charan en hoeveel kinderen werden hem daar geboren?
 2. Hoeveel jaar verbleef Jacob in Charan?
Parasjat Wajislach, Genesis 32:4-36:43
 1. Welke geschenken heeft Jacob aan zijn broer Esav geschonken?
 2. Wat gebeurde er in Sechem?
Parasjat Wajesjev, Genesis 37:1-40:23
 1. Hoeveel dromen verschenen er aan Josef en wat hielden deze dromen in?
 2. Wat waren de dromen van de schenker en de bakker in de gevangenis in Egypte en wat was de oplossing van die dromen?
Parasjat Miqets, Genesis 41:1-44:17
 1. Wat waren de dromen van Farao en wie gaf de juiste oplossing van deze dromen?
 2. Hoe vaak ontving Jozef zijn broers en wat was zijn houding ten opzichte van hen?
Parasjat Wajigasj, Genesis 44:18-47:27
 1. Op welke manier werd Jacob meegedeeld dat zijn zoon Jozef nog leefde?
 2. Wie stuurde Jacob vooruit om een plaats voor Torah studie voor te bereiden?
Parasjat Wajechi, Genesis 47:28-50:26
 1. Op welke leeftijd stierf Jacob en waar werd hij begraven?
 2. Welke zegen ontving Asjer?
 3. Wat is de zegen die de zonen van Jozef van hun grootvader Jacob ontvingen?
Jael

De profetenlezing voor parasja Wajechi

1 Koningen 2:1-12

bereishit

In de profetenlezing van deze week, geeft Koning David op zijn sterfbed een boodschap aan zijn zoon en opvolger, Salomo, in navolging van de parasja van deze week, die uitvoerig Jacob's afscheidswoorden en instructies aan zijn zonen bespreekt.

Koning David moedigt Salomo aan sterk en standvastig in zijn geloof in God te blijven. Dit zal zijn succes in al zijn inspanningen, evenals de voortzetting van de Davidische dynastie verzekeren. David geeft verder aan zijn zoon wat tactische aanwijzingen met betrekking tot de verschillende mensen die tijdens zijn bewind straf of beloning voor hun daden verdienden.

De profetenlezing eindigt met David's dood en zijn begrafenis in de stad van David. Koning Solomon neemt de plaats van zijn vader in en zijn soevereiniteit wordt stevig gevestigd.

Bron: Haftorah in a Nutshell

© Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken!