Zaterdag 18 maart 2017. Parasja Kie Tisa-Exodus 30:11-34:35. Sabbat Psalm 75. Profetenlezing I Koningen 18:20-39.
Zie ook aan het eind het artikel "God is ergens".

B"H

Zacharia 8:23
Zo zegt Hashem van de legerscharen: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

tzedakah


Jeela
Jeela

plaatje

Malbenhoekje van Jaïr

Vergeet niet zijn Malbenhoekje over de parasja
van deze week!

  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Leviticus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium

Psalmrooster
voor de maand Adar.
Voor een Hebreeuwse Kalender zie hier.
27 februari
28 februari
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

Een enkele toelichting op verzen uit de Psalmen.

Index met afzonderlijke PsalmenTora Porties
Tora Porties
wie zijn wij
bericht


Tora Porties
Tora Porties
inhoud
zoeken

Prikbord

Wat is Nieuw
Nieuwe artikelen en aanpassingen op Malben

Wie was Shem
In de Tora wordt Shem als zoon van Noach het eerst genoemd. Volgens de Joodse traditie was Shem echter de jongste zoon van Noach. Hij was de voorouder van Abraham. Hij was een profeet en priester. Melchizedek de koning van Salem, die in Genesis 14:18-20 wordt genoemd, is Shem. Shem had een school (bet ha midrash) samen met Eber, waar Tora werd gestudeerd - o.a. waren Abraham en Jacob hun leerlingen - en ook hadden zij een "bet din" - rechtbank, waar recht werd gesproken op basis van de Noachitische wetten.

Parasja van de week
Elke vrijdag wordt deze index vernieuwd met informatie over de parasja van de week. Welke parasja dit is vindt u boven de scheidingslijn.
Orthodoxe joden lezen door het jaar heen elke week een gedeelte van de Tora. Dit noemt men een parasja. De vijf boeken van Mozes zijn in 54 parasja’s verdeeld. Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasja's. Op het feest van Simchat Thora (de Vreugde van de Leer) leest men het laatste deel van Devariem (Deuteronomium) en het eerste van Beresjiet (Genesis). Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Tora(studie) eeuwigdurend is. Voor een overzicht van de parasja's voor het joodse jaar 5777 (2016/2017) zie hier.

Indeling van de Tora
Wie verdeelde de Tora in wekelijkse lezingen, hoofdstukken en verzen?
Zie hier voor het antwoord.

Dagelijks te lezen psalmen
Misschien is het iets voor u om, gerelateerd aan de Joodse kalender, elke 29 of 30 dagen het hele Psalmboek uit te lezen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een rooster opgenomen in de linker kolom van deze indexpagina. Wanneer u daarbij op de te lezen Psalmen klikt krijgt u een pagina met, daarin opgenomen, alle Psalmen die gelezen moeten worden.

Hieronder een collage van de hand van Jair over de maand Adar
Adar

God is ergens

kie-tisa

Dus je denkt dat je de eerste man bent die op zoek is naar God? Mensen zijn al duizenden jaren op zoek naar spiritualiteit, het verkennen van het metafysische en in het algemeen op zoek naar de waarheid. Zelfs de grootste profeet van allemaal, Mozes zelf, was bezig met het zoeken naar het goddelijke. Mozes wilde God zien in al Zijn glorie.

"Alstublieft, laat me Uw heerlijkheid zien" zegt Mozes in het 33e hoofdstuk van Exodus. De commentatoren begrijpen dat dit betekent dat hij alles wilde, de ultieme openbaring. Anderen zien het als een zoektocht naar het begrijpen van de oneindige mogelijkheden van God, zoals waarom de rechtvaardigen eeuwigdurende patiënten lijken en de goddelozen lijken te lachen op weg naar de bank.

Wat het ook betekent, de Almachtige legt beperkingen op aan het begrijpen van Mozes. "Je zult Mijn rug zien," God reageert, "maar mijn aangezicht kan niet gezien worden." 1) Hiermee is het uit voor ons als aardbewoners - zelfs Mozes - kan alleen zoveel waarnemen en niet meer. Het gezicht van God, het ultieme volledige plaatje, ligt buiten het menselijke bevattingsvermogen.

Een jongeling vroeg tijdens een les: "Waar is God?" Het antwoord dat hij kreeg was, "God is overal." "Dat is het probleem," zei het kind, "Ik wil een God, die ergens is!"

"Overal" is abstract, theoretisch en nogal ongrijpbaar. "Ergens" aan de andere kant, wordt meer bepaald, substantieel en reëel. Ja, het Jodendom gelooft dat God overal is. Nog belangrijker is het ergens waar God te vinden is.

In het Jodendom vinden we een duidelijk ontwikkelde infrastructuur van het leven. Er is een lijst van gedragingen die worden beschouwd als Goddelijk, en een andere lijst, die misschien een stuk aantrekkelijker lijkt, maar die geacht wordt niet goddelijk te zijn. We weten wat God van ons verwacht - en wat niet. Het is niet overgelaten aan wat wij goed of slecht vinden in onze zeer persoonlijke en zeer subjectieve mentaliteit. Er zijn objectieve regels van goed en kwaad. Moraal en ethiek zijn vastgesteld door God en daarom niet onderhandelbaar. Oh, we kunnen er de hele nacht over praten en debatteren, maar uiteindelijk is onze morele code Goddelijk en absoluut.

Mij werd eens gevraagd of een bepaald iemand "'een religieus persoon" was. Ik herinner me dat die vraag voor mij een moment van persoonlijk inzicht was. Vanuit het perspectief van de vraagsteller, was het antwoord een duidelijk "ja": de persoon waarna hij vroeg was een gelovige, kwam elke week trouw naar de synagoge, deed liefdadigheids werk - de dingen die iemand in aanmerking doet komen om hem "religieus" te noemen in de algemeen aanvaarde betekenis van het woord. Maar in het Jodendom, kent de term "religieus" ​​verschillende connotaties. De meest voor de hand liggende is de naleving van de Sabbat. Vasthouden aan een kosher dieet is een andere. De kern van de zaak is het doen en het niet doen, die de Tora aan de Jood voorschrijft.

Geloof in het algemeen, het bijwonen van de Sjoel en de helpende hand zijn allemaal leuk, maar nog altijd een beetje oppervlakkig. Ze bevinden zich in de "overal" categorie. Het houden van Sabbat, bevindt zich echter meer in de afdeling "ergens". Het is duidelijk omschreven en absoluut. Het gaat verder dan de oppervlakte van het voelt goed. Als Joden, vragen wij om een meer precieze definitie van "religieus". Praktische en geen gemeenplaatsen, daden zijn meer aan de orde van de dag dan een houding. God moet ergens zijn, niet zomaar overal.

De conclusie kan dan ook zijn, wanneer we ons met God verbinden, door Zijn wil te doen, ervaren we de grootste openbaringen.

Voetnoten

1) Exodus 33:23.

Bron: God is Somewhere door Yossy Goldman.

©Malben-Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken!