Zaterdag 24 juni 2017 lezen parasja Korach: Numeri 16:1-18:32. Profetenlezing uit I Samuel 11:14-12:22. Sjabbat Psalm 5.
Zie ook het artikel "De Weg naar de Hemel" onder aan deze pagina.

B"H

Zacharia 8:23
Zo zegt Hashem van de legerscharen: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

tzedakah


Jeela
Jeela

plaatje

Malbenhoekje van Jaïr

Vergeet niet zijn Malbenhoekje over de parasja van deze week!

  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Leviticus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium

Psalmrooster
voor de maand Tamoez.
Voor een Hebreeuwse Kalender zie hier.
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli

Een enkele toelichting op verzen uit de Psalmen.

Index met afzonderlijke PsalmenTora Porties
Tora Porties
wie zijn wij
bericht


Tora Porties
Tora Porties
inhoud
zoeken

Prikbord

Wat is Nieuw
Nieuwe artikelen en aanpassingen op Malben

Drie Psalmen voor een Noachiet

Wie was Shem
In de Tora wordt Shem als zoon van Noach het eerst genoemd. Volgens de Joodse traditie was Shem echter de jongste zoon van Noach. Hij was de voorouder van Abraham. Hij was een profeet en priester. Melchizedek de koning van Salem, die in Genesis 14:18-20 wordt genoemd, is Shem. Shem had een school (bet ha midrash) samen met Eber, waar Tora werd gestudeerd - o.a. waren Abraham en Jacob hun leerlingen - en ook hadden zij een "bet din" - rechtbank, waar recht werd gesproken op basis van de Noachitische wetten.

Parasja van de week
Elke vrijdag wordt deze index vernieuwd met informatie over de parasja van de week. Welke parasja dit is vindt u boven de scheidingslijn.
Orthodoxe joden lezen door het jaar heen elke week een gedeelte van de Tora. Dit noemt men een parasja. De vijf boeken van Mozes zijn in 54 parasja’s verdeeld. Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasja's. Op het feest van Simchat Thora (de Vreugde van de Leer) leest men het laatste deel van Devariem (Deuteronomium) en het eerste van Beresjiet (Genesis). Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Tora(studie) eeuwigdurend is. Voor een overzicht van de parasja's voor het joodse jaar 5777 (2016/2017) zie hier.

Indeling van de Tora
Wie verdeelde de Tora in wekelijkse lezingen, hoofdstukken en verzen?
Zie hier voor het antwoord.

Dagelijks te lezen psalmen
Misschien is het iets voor u om, gerelateerd aan de Joodse kalender, elke 29 of 30 dagen het hele Psalmboek uit te lezen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een rooster opgenomen in de linker kolom van deze indexpagina. Wanneer u daarbij op de te lezen Psalmen klikt krijgt u een pagina met, daarin opgenomen, alle Psalmen die gelezen moeten worden.

Hieronder een collage van de hand van Jair over de maand Tamoez
tamoez

Parasjat Korach, Numeri 16:1-18:32.

De Weg naar de Hemel

korach De Talmoed gelooft niet in "gelijkheid." Volgens deze oude opslagplaats van joodse wijsheid, moet je, als een goede en een slechte kerel solliciteren naar een baan, de goede alle publiciteit geven en de kwade negeren. Zelfs zijn naam moet je niet noemen.

De Talmoed heeft een bron voor zijn vooroordelen - het nog oudere Spreukenboek van Salomo, waarin staat: "De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren" (Spreuken 10:7). Dit vers citerend beslist de Talmoed dat "het verboden is om een ​​kind te vernoemen naar een verdorven persoon."

Dit roept de vraag op waarom de Tora lezing van deze week (Numeri 16-18) genoemd is naar "Korach", naar de man die een opstand tegen Mozes en Aäron heeft geleid? Als de Tora niet wil dat wij onze kinderen noemen naar Farao Jozef Vissarionovich of Kapitein Hook, waarom noemt men deze afdeling dan naar een onverbeterlijke zondaar, iemand wiens acties zodanig het voortbestaan ​​van het volk van Israël bedreigde, dat God hem door de aarde liet verzwelgen, zodat hij "levend in de afgrond afdaalde"?

"De weg naar de hel", zegt het spreekwoord, "is geplaveid met goede voornemens." Korach, de enige man waarvan bekend is dat hij deze onsmakelijke plaats levend bereikt heeft, werd ook aangedreven door positieve verlangens en motieven. Zoals de Tora vertelt, werd Korach gemotiveerd door een verheven spirituele verlangen - de wens om een ​​Kohen Gadol ("Hogepriester") te worden. Dat is het hoogste niveau, in de dienst van God, dat iemand kan bereiken.

Hoe weten we dat dit een positief verlangen was? Ten eerste omdat onze wijzen vertellen dat er in de toekomstige perfecte wereld van de Messias ieder van ons het niveau van intimiteit met God zal hebben, die Korach wenste te bereiken. Ten tweede, omdat we weten dat iemand anders die het, net als Korach, door een Goddelijke besluit werd verboden om op te treden als een Kohen Gadol en die desalniettemin werd gedreven door een onverzadigbaar verlangen om dat te doen. Die ander was Mozes zelf.

Hier zegt Mozes tegen Korach: "We hebben maar één God, één Tora, één wet, één Kohen Gadol en één Heiligdom. Maar toch wens jij het Hoge Priesterschap. Ook ik verlang dit.." (Midrasj Tanchoema; door Rashi geciteerd op Numeri 16:10).

"Ook ik wens dit!" Wil Mozes grappig zijn? De advocaat van de duivel spelen? Of mogen we een kijkje in de ziel van Mozes nemen, een ziel gedreven door een alles verterend verlangen naar iets dat zo verheven en Goddelijke is, dat het zelfs buiten het bereik van een Mozes is, een ziel die zijn diepste verlangens gefrustreerd weet door een goddelijk bevel: "..Stop. Nee. Nog niet"

Zowel Korach als Mozes verlangden hetgeen verboden was. In Korach bracht het verlangen vernietiging over hemzelf en zijn volgelingen. In Mozes wakkerde dit verlangen een leven van grootheid aan.

De weg naar de hel is geplaveid met heilige verlangens. Zo is de weg naar de hemel. Het verschil is subtiel, maar cruciaal: het verschil tussen een heilig verlangen in strijd met Gods bevel, en het voeden van het verlangen, er mee worstelend, een leven hartstochtelijk gewijd aan het bereiken van dit verlangen - maar zich onthouden van elke actie omdat het voorwerp van het verlangen is verboden.

Dit is de reden waarom, de Rebbe verklaart, dat er een sectie in de Tora Korach genoemd wordt. De Tora vertelt ons dat er twee Korachs zijn: Korach de mens, en Korach de Torah portie. Of, zo u wilt, het lichaam van Korach en de geest van Korach. Korach de mens, die de grens tussen goed en kwaad overschrijdt, de grens afgebakend door de geboden van God, dient te worden afgewezen. Korach de Tora portie - het heilige verlangen dat de barricades, die God heeft opgeworpen om onze ziel in zijn streven naar de hemel te dwarsbomen, bestormt; een verlangen dat streeft en streeft maar niet durft over te steken in strijd met de goddelijke wil - dient te worden omarmd.

Door Yanki Tauber

Bron: The Road to Heaven

©Malben-Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken!