Zaterdag 12 augustus 2017 lezen parasja Ekev, Deuteronomium 7:12-11:25. De profetenlezing is uit Jesaja 49:14-51:3. Sjabbat Psalm 75.
Zie ook het artikel "De mythe van de Self-made Man" onder aan deze pagina.

B"H

Zacharia 8:23
Zo zegt Hashem van de legerscharen: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

tzedakah


Jeela
Jeela

plaatje

Malbenhoekje van Jaïr

Vergeet niet zijn Malbenhoekje over de parasja van deze week!

  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Leviticus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium

Psalmrooster
voor de maand Av.
Voor een Hebreeuwse Kalender zie hier.
24 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus

Een enkele toelichting op verzen uit de Psalmen.

Index met afzonderlijke PsalmenTora Porties
Tora Porties
wie zijn wij
bericht


Tora Porties
Tora Porties
inhoud
zoeken

Prikbord

Wat is Nieuw
Nieuwe artikelen en aanpassingen op Malben

Drie Psalmen voor een Noachiet

Wie was Shem
In de Tora wordt Shem als zoon van Noach het eerst genoemd. Volgens de Joodse traditie was Shem echter de jongste zoon van Noach. Hij was de voorouder van Abraham. Hij was een profeet en priester. Melchizedek de koning van Salem, die in Genesis 14:18-20 wordt genoemd, is Shem. Shem had een school (bet ha midrash) samen met Eber, waar Tora werd gestudeerd - o.a. waren Abraham en Jacob hun leerlingen - en ook hadden zij een "bet din" - rechtbank, waar recht werd gesproken op basis van de Noachitische wetten.

Parasja van de week
Elke vrijdag wordt deze index vernieuwd met informatie over de parasja van de week. Welke parasja dit is vindt u boven de scheidingslijn.
Orthodoxe joden lezen door het jaar heen elke week een gedeelte van de Tora. Dit noemt men een parasja. De vijf boeken van Mozes zijn in 54 parasja’s verdeeld. Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasja's. Op het feest van Simchat Thora (de Vreugde van de Leer) leest men het laatste deel van Devariem (Deuteronomium) en het eerste van Beresjiet (Genesis). Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Tora(studie) eeuwigdurend is. Voor een overzicht van de parasja's voor het joodse jaar 5777 (2016/2017) zie hier.

Indeling van de Tora
Wie verdeelde de Tora in wekelijkse lezingen, hoofdstukken en verzen?
Zie hier voor het antwoord.

Dagelijks te lezen psalmen
Misschien is het iets voor u om, gerelateerd aan de Joodse kalender, elke 29 of 30 dagen het hele Psalmboek uit te lezen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een rooster opgenomen in de linker kolom van deze indexpagina. Wanneer u daarbij op de te lezen Psalmen klikt krijgt u een pagina met, daarin opgenomen, alle Psalmen die gelezen moeten worden.

Hieronder een collage van de hand van Jair over de maand Av
av

De mythe van de Self-made Man

man

Amerika heeft veel prachtige mythen voortgebracht. De mythe dat iedere man of vrouw, ongeacht wat zijn of haar uitgangspunt in het leven is, door een combinatie van hard werken, toewijding en geloof in het systeem, "het kan maken" in de wereld. De mythe dat iedere burger, ongeacht ras, geloof, huidskleur of geslacht, niet alleen rechtvaardigheid en fair play uit de samenleving kan verwachten, maar het ook ontvangt. De mythe dat miljoenen kiezers, bijna uitsluitend gedreven door eigenbelang, bestuurders kiezende met nog meer eigenbelang dan zijzelf, een systeem van bestuur kan scheppen, dat niet alleen functioneert, maar ook werkt in de richting van het algemeen welzijn. De mythe dat uiteindelijk de goeden altijd zullen winnen.

Het meest prachtige over deze mythen is dat ze kunnen worden -en vaak ook zijn- waar gemaakt.

Er is echter één Amerikaanse mythe die zeer gevaarlijk is, vooral voor ons joden: de mythe van de self-made man.

Het is Mozes, die de Israëlieten bijna 3300 jaar geleden waarschuwt: "Wees op uw hoede dat u Hashem, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u Hashem, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; die uit hard gesteente water voor u liet komen, die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven." Deuteronomium 8:11-17). Een dergelijke houding, zegt Mozes, leidt onvermijdelijk tot afgoderij en nationale zelfmoord.

Waarom deze dubbele standaard? Waarom is het goed voor Tom, Jane en Spot om vrolijk in hun self-made leven rond te huppelen, maar voor Shira en Chaim een ​​self-made houding tot een catastrofe leidt?

Maar dat is de prijs die we betalen voor het zijn van een miraculeus volk. Al duizenden jaren hebben we wonderen gezien, die de wereld transformeerden waarin we leven. Maar het zijn van een wonderbaarlijk volk heeft een andere zijde - het betekent ook dat ons bestaan een wonder is. Volgens alle wetten van de geschiedenis en de natuur, zouden we lang geleden al verdwenen moeten zijn. Want voor ons is, om een enkele dag in deze wereld te overleven, laat staan ​​gedijen, constante goddelijke interventie vereist.

Onze wijzen vertellen ons dat het één van de ingebouwde wetten van de schepping is dat "in de mate waarmee iemand uitdeelt, zo wordt ook aan hem uitgedeeld." In eenvoudig Engels, betekent dit dat we beslissen over de criteria op basis waarvan ons leven zal verlopen. Als we zeggen: "Ik ben een self-made man," zegt God: 'Oké, help jezelf dan maar. De wetten van de natuur, die de basis zijn van waaruit je menselijke zelf is ontleent, zullen bepalen wat er met je gebeurt." En dat is een zeer gevaarlijke situatie voor een Jood om zich in te bevinden.

Betekent afwijzing van het credo self-made man dat we niet zo hard hoeven te werken als de andere man? Helaas niet. Het verschil tussen de self-made man en de God made man is niet dat de laatste de trein naar het werk in de ochtend niet hoeft te halen. Hoewel de God made man het waardeert dat alles wat hij of zij heeft van Boven komt, is hij of zij nog steeds verplicht om de "voorwaarden" te scheppen, waardoor de goddelijke zegeningen kunnen worden ontvangen. Je kan olie aanboren, maar tenzij je leidingen, tankers en raffinaderijen in het leven roept, om het te vervoeren en te verwerken, zal het voor jou of iemand anders niet van veel nut kunnen zijn. Goddelijke zegeningen werken op dezelfde manier. Dat is waarom je nog steeds die ochtend trein moet halen.

Toch is er een verschil. Je kunt hard werken, maar niet als een bezetene. En hoewel het opwindend kan zijn om op de top van je kunnen te staan en te verkondigen "Mijn kracht en de sterkte van mijn hand hebben dit vermogen voor mij opgebouwd", is dat ook een heel eenzame en enge plaats om te staan. Denk er toch aan, dat samen met degene die de regels schreef en de show runt het ook een opwindende ervaring kan zijn. En als je ooit de behoefte voelt om bang te zijn, dan kan je nog altijd naar een horrorfilm kijken.

Door: Yanki Tauber. Bron: The Myth of the Self-Made Man

©Malben-Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken!