novum
   Waarom weigeren Joden het Nieuwe Testament
te erkennen?

marcus
                 99% waarheid
                  100% leugen!
augustinus
               Waarover
                   men niet spreekt!
brandstapel
                Kruistochten
Vervangingstheologie
                    Vervangings-
                  theologie
Jeela

tzedakah

Micha 6:8
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat Hashem van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Jesaja 5:20,23
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

Wie was Shem
In de Tora wordt Shem als zoon van Noach het eerst genoemd. Volgens de Joodse traditie was Shem echter de jongste zoon van Noach. Hij was de voorouder van Abraham. Hij was een profeet en priester. Melchizedek de koning van Salem, die in Genesis 14:18-20 wordt genoemd, is Shem. Shem had een school (bet ha midrash) samen met Eber, waar Tora werd gestudeerd - o.a. waren Abraham en Jacob hun leerlingen - en ook hadden zij een "bet din" - rechtbank, waar recht werd gesproken op basis van de Noachitische wetten.
Parasja van de week

Orthodoxe joden lezen door het jaar heen elke week een gedeelte van de Tora. Dit noemt men een parasja. De vijf boeken van Mozes zijn in 54 PARASJA'S verdeeld. Het joodse jaar telt gewoonlijk slechts 50 weken en op sommige weken wordt vanwege een feestdag een andere tekst gelezen; daarom leest men sommige weken twee parasja's. Op het feest van Simchat Thora (de Vreugde van de Leer) leest men het laatste deel van Devariem (Deuteronomium) en het eerste van Beresjiet (Genesis). Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Tora(studie) eeuwigdurend is.

wat beoogt malben
zeven geboden
    Artikelen over de zeven geboden
videolessen
  Engelstalige videolessen
facetten
          Facetten van het Leven
verhalen
tanach
feestdagen
ethiek
what
videolessen
  Engelstalige videolessen
Dagelijks te lezen psalmen
Misschien is het iets voor u om, gerelateerd aan de kalender, en gebaseerd op een Joodse indeling, elke 30 dagen het hele Psalmboek uit te lezen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij rechts een rooster opgenomen. Wanneer u daarbij op de te lezen Psalmen klikt krijgt u een pagina met, daarin opgenomen, alle Psalmen die gelezen moeten worden. Bij maanden met 31 dagen kunt u de 31e dag voor uzelf invullen.
Psalmrooster

Een enkele toelichting op verzen uit de Psalmen.